همکاران آیلاهوم در بخش فضای بیرونی

ساینا سایه
ساینا سایه
درمت
درمت
ایرانیان سونار
ایرانیان سونار
SLP
SLP
مانا چمن
مانا چمن

نام شرکت: ساینا سایه  

 

زمینه کاری: سازه پارچه ای (غشایی)

 

 سایتا سازه

 

نام شرکت: درمت  

 

زمینه کاری: پادری - تجهیزات پارکینگ - ترمز پله

 

 پادری های مدرن آلومینیومی

 

نام شرکت: ایرانیان سونار 

 

زمینه کاری: چمن مصنوعی

 سونار استار

 

نام شرکت: SLP

 

زمینه کاری: ترموود

 

  

نام شرکت: مانا چمن

 

زمینه کاری: چمن مصنوعی

 
چمن مصنوعی مانا چمن