همکاران آیلاهوم در بخش تجهیزات پارکینگ

درمت
درمت

نام شرکت: درمت  

 

زمینه کاری: پادری - ترمز پله - تجهیزات پارکینگ 

 

 پادری های مدرن آلومینیومی