برند
درمت | Doormat
ویژگی محصول
نوع
پروفیل نبشی
پروفیل سپری
پروفیل شیبدار
پروفیل Z
پروفیل گرده ماهی
پروفیل نور خطی
پروفیل عصایی
پروفیل کنج کاشی
پروفیل لب پله کفپوش و سرامیک
قرنیز
فرچه هوابندی
ارتفاع فرچه
1/5 سانتی متر
2 سانتی متر
2/5 سانتی متر
4 سانتی متر
5 سانتی متر
6 سانتی متر
7 سانتی متر
عرض پروفیل (بدون لبه)
13 میلی متر
15 میلی متر
15/48 میلی متر
16 میلی متر
17 میلی متر
17/4 میلی متر
18 میلی متر
20 میلی متر
21 میلی متر
24 میلی متر
25 میلی متر
28 میلی متر
29/4 میلی متر
30 میلی متر
31 میلی متر
34/5 میلی متر
35 میلی متر
39 میلی متر
40 میلی متر
45 میلی متر
46 میلی متر
58 میلی متر
58/4 میلی متر
60 میلی متر
70 میلی متر
78 میلی متر
90 میلی متر
عرض پروفیل (با لبه)
23/67 میلی متر
24 میلی متر
25 میلی متر
36 میلی متر
37 میلی متر
72/23 میلی متر
104 میلی متر
ارتفاع پروفیل
4/5 میلی متر
7 میلی متر
8 میلی متر
8/5 میلی متر
9 میلی متر
10 میلی متر
11/9 میلی متر
12/5 میلی متر
13 میلی متر
15 میلی متر
16 میلی متر
17 میلی متر
18 میلی متر
19 میلی متر
20 میلی متر
21 میلی متر
22 میلی متر
32 میلی متر
33 میلی متر
34 میلی متر
38/2 میلی متر
43/5 میلی متر
48 میلی متر
78 میلی متر
80 میلی متر
90 میلی متر
پاک سازی فیلتر

پروفیل و قرنیز

Copyright www.webdesigner-profi.de