برند
آبسال | Absal
آران | Aran
آزمایش | Azmayesh
انرژی | Energy
برفاب | Barfab
جنرال صنعت | General Sanat
جنرال پویا | General Pouya
سپهر الکتریک | Sepehr Electric
ویژگی محصول
نوع
خروجی از بغل
خروجی از بالا
پرتابل
پوشش دریچه
پوشالی
سلولزی
ظرفیت هوادهی (cfm)
700 فوت مکعب در دقیقه
760 فوت مکعب در دقیقه
825 فوت مکعب در دقیقه
900 فوت مکعب در دقیقه
940 فوت مکعب در دقیقه
1295 فوت مکعب در دقیقه
1500 فوت مکعب در دقیقه
1765 فوت مکعب در دقیقه
1825 فوت مکعب در دقیقه
1880 فوت مکعب در دقیقه
1940 فوت مکعب در دقیقه
2000 فوت مکعب در دقیقه
2058 فوت مکعب در دقیقه
2120 فوت مکعب در دقیقه
2235 فوت مکعب در دقیقه
2350 فوت مکعب در دقیقه
2400 فوت مکعب در دقیقه
2500 فوت مکعب در دقیقه
3235 متر مکعب در ساعت
3410 فوت مکعب در دقیقه
3500 فوت مکعب در دقیقه
3530 فوت مکعب در دقیقه
3705 فوت مکعب در دقیقه
3750 فوت مکعب در دقیقه
3900 فوت مکعب در دقیقه
3950 فوت مکعب در دقیقه
4350 فوت مکعب در دقیقه
4410 فوت مکعب در دقیقه
4500 فوت مکعب در دقیقه
4590 فوت مکعب در دقیقه
4700 فوت مکعب در دقیقه
4705 فوت مکعب در دقیقه
4765 فوت مکعب در دقیقه
ظرفیت هوادهی (m3/h)
1200 متر مکعب در ساعت
1300 متر مکعب در ساعت
1400 متر مکعب در ساعت
1500 متر مکعب در ساعت
1600 متر مکعب در ساعت
2200 متر مکعب در ساعت
2550 متر مکعب در ساعت
3000 متر مکعب در ساعت
3100 متر مکعب در ساعت
3200 متر مکعب در ساعت
3300 متر مکعب در ساعت
3400 متر مکعب در ساعت
3500 متر مکعب در ساعت
3600 متر مکعب در ساعت
3800 متر مکعب در ساعت
4000 متر مکعب در ساعت
4100 متر مکعب در ساعت
4250 متر مکعب در ساعت
5500 متر مکعب در ساعت
5800 متر مکعب در ساعت
5950 متر مکعب در ساعت
6000 متر مکعب در ساعت
6300 متر مکعب در ساعت
6370 متر مکعب در ساعت
6635 متر مکعب در ساعت
6710 متر مکعب در ساعت
7400 متر مکعب در ساعت
7500 متر مکعب در ساعت
7650 متر مکعب در ساعت
7800 متر مکعب در ساعت
7984 متر مکعب در ساعت
8000 متر مکعب در ساعت
8100 متر مکعب در ساعت
پاک سازی فیلتر

کولر آبی

21,700,000 ریال
کولر آبی پرتابل چرخ دار
موجود نیست
جزئیات
18,300,000 ریال
کولر آبی پرتابل
موجود نیست
جزئیات
23,500,000 ریال
کولر آبی خروجی از بغل
موجود نیست
جزئیات
27,500,000 ریال
کولر آبی خروجی از بغل
موجود نیست
جزئیات
36,000,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
38,500,000 ریال
کولر آبی بالکنی (خروجی از بالا)
موجود نیست
جزئیات
41,500,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
44,000,000 ریال
کولر آبی بالکنی (خروجی از بالا)
موجود نیست
جزئیات
46,500,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
47,500,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
47,500,000 ریال
کولر آبی بالکنی (خروجی از بالا)
موجود نیست
جزئیات
55,000,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
56,500,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
91,900,000 ریال
کولر آبی خروجی از بغل
موجود نیست
جزئیات
31,000,000 ریال
کولر آبی خروجی از بغل
موجود نیست
جزئیات
81,000,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
95,000,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
68,000,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
85,500,000 ریال
کولر آبی پشت بامی (خروجی از بغل)
موجود نیست
جزئیات
88,500,000 ریال
کولر آبی بالکنی (خروجی از بالا)
موجود نیست
جزئیات
Copyright www.webdesigner-profi.de