برند
مانا چمن | Mana Chaman
ویژگی محصول
ارتفاع الیاف
8 میلی متر
10 میلی متر
11 میلی متر
15 میلی متر
20 میلی متر
22 میلی متر
25 میلی متر
35 میلی متر
40 میلی متر
50 میلی متر
دیتکس
8000 گرم در 10000 متر
6600 گرم در 10000 متر
12300 گرم در 10000 متر
8800 گرم در 10000 متر
9600 گرم در 10000 متر
5600 گرم در 10000 متر
7500 گرم در 10000 متر
6400 گرم در 10000 متر
7300 گرم در 10000 متر
2050 گرم در 10000 متر
2200 گرم در 10000 متر
10500 گرم در 10000 متر
11000 گرم در 10000 متر
13400 گرم در 10000 متر
10200 گرم در 10000 متر
13650 گرم در 10000 متر
4400 گرم در 10000 متر
پاک سازی فیلتر

چمن مصنوعی

Copyright www.webdesigner-profi.de