ویژگی محصول
نوع پاراوان
پاراوان 4 لت
ابعاد هر لت پاراوان
180 × 45 سانتی متر
180 × 60 سانتی متر
پاک سازی فیلتر