برند
درمت | Doormat
ویژگی محصول
نوع
نور خطی آلومینیومی
نور خطی سیلیکونی
قرنیز
پروفیل نبشی
پروفیل سپری
پروفیل شیبدار
پروفیل Z
پروفیل گرده ماهی
پروفیل عصایی
پروفیل کنج کاشی
پروفیل لب پله کفپوش و سرامیک
فرچه هوابندی
تجهیزات نصب
ارتفاع فرچه
1/5 سانتی متر
2 سانتی متر
2/5 سانتی متر
4 سانتی متر
5 سانتی متر
6 سانتی متر
7 سانتی متر
عرض پروفیل (بدون لبه)
6 میلی متر
9/8 میلی متر
12 میلی متر
13 میلی متر
15 میلی متر
15/48 میلی متر
15/5 میلی متر
16 میلی متر
16/4 میلی متر
16/8 میلی متر
17 میلی متر
17/4 میلی متر
17/5 میلی متر
18 میلی متر
20 میلی متر
21 میلی متر
24 میلی متر
25 میلی متر
28 میلی متر
29/4 میلی متر
29/5 میلی متر
29/6 میلی متر
30 میلی متر
31 میلی متر
31/5 میلی متر
34/5 میلی متر
35 میلی متر
39 میلی متر
40 میلی متر
45 میلی متر
46 میلی متر
58 میلی متر
58/4 میلی متر
59 میلی متر
60 میلی متر
60/6 میلی متر
70 میلی متر
78 میلی متر
90 میلی متر
91 میلی متر
عرض پروفیل (با لبه)
23/67 میلی متر
24 میلی متر
25 میلی متر
25/5 میلی متر
36 میلی متر
37 میلی متر
40/22 میلی متر
72/23 میلی متر
104 میلی متر
ارتفاع پروفیل
4/5 میلی متر
7 میلی متر
8 میلی متر
8/5 میلی متر
9 میلی متر
10 میلی متر
11/9 میلی متر
12 میلی متر
12/2 میلی متر
12/5 میلی متر
13 میلی متر
14 میلی متر
15 میلی متر
15/9 میلی متر
16 میلی متر
16/9 میلی متر
17 میلی متر
18 میلی متر
19 میلی متر
20 میلی متر
21 میلی متر
21/5 میلی متر
22 میلی متر
31/77 میلی متر
32 میلی متر
32/6 میلی متر
33 میلی متر
34 میلی متر
38/2 میلی متر
43/5 میلی متر
44/5 میلی متر
48 میلی متر
50 میلی متر
78 میلی متر
79 میلی متر
80 میلی متر
90 میلی متر
پاک سازی فیلتر

پروفیل و قرنیز

Copyright www.webdesigner-profi.de