برند
چینی مروارید | Morvarid
چینی کرد | Cord
ویژگی محصول
نوع
ست روشویی
روشویی روکابینتی
روشویی روسنگی
روشویی زیرسنگی
روشویی پایه دار
روشویی پایه سرخود
روشویی نیم پایه
روشویی وال هنگ
سرشویی پایه دار
طول
385 میلی متر
400 میلی متر
403 میلی متر
405 میلی متر
415 میلی متر
420 میلی متر
425 میلی متر
430 میلی متر
435 میلی متر
440 میلی متر
445 میلی متر
448 میلی متر
450 میلی متر
455 میلی متر
460 میلی متر
465 میلی متر
470 میلی متر
480 میلی متر
482 میلی متر
485 میلی متر
495 میلی متر
498 میلی متر
500 میلی متر
505 میلی متر
507 میلی متر
510 میلی متر
513 میلی متر
515 میلی متر
520 میلی متر
524 میلی متر
530 میلی متر
535 میلی متر
537 میلی متر
540 میلی متر
541 میلی متر
545 میلی متر
546 میلی متر
547 میلی متر
550 میلی متر
553 میلی متر
560 میلی متر
570 میلی متر
585 میلی متر
590 میلی متر
596 میلی متر
598 میلی متر
600 میلی متر
602 میلی متر
603 میلی متر
605 میلی متر
606 میلی متر
608 میلی متر
610 میلی متر
615 میلی متر
620 میلی متر
625 میلی متر
630 میلی متر
650 میلی متر
654 میلی متر
655 میلی متر
656 میلی متر
657 میلی متر
658 میلی متر
660 میلی متر
665 میلی متر
670 میلی متر
672 میلی متر
675 میلی متر
680 میلی متر
700 میلی متر
703 میلی متر
705 میلی متر
710 میلی متر
715 میلی متر
735 میلی متر
750 میلی متر
760 میلی متر
790 میلی متر
800 میلی متر
805 میلی متر
850 میلی متر
870 میلی متر
885 میلی متر
1000 میلی متر
1150 میلی متر
1200 میلی متر
عرض
240 میلی متر
250 میلی متر
305 میلی متر
325 میلی متر
330 میلی متر
340 میلی متر
353 میلی متر
355 میلی متر
357 میلی متر
360 میلی متر
361 میلی متر
365 میلی متر
370 میلی متر
375 میلی متر
380 میلی متر
382 میلی متر
385 میلی متر
390 میلی متر
394 میلی متر
395 میلی متر
400 میلی متر
403 میلی متر
405 میلی متر
407 میلی متر
408 میلی متر
410 میلی متر
413 میلی متر
415 میلی متر
420 میلی متر
422 میلی متر
424 میلی متر
425 میلی متر
427 میلی متر
430 میلی متر
431 میلی متر
435 میلی متر
436 میلی متر
440 میلی متر
445 میلی متر
450 میلی متر
455 میلی متر
460 میلی متر
462 میلی متر
464 میلی متر
465 میلی متر
470 میلی متر
472 میلی متر
473 میلی متر
477 میلی متر
479 میلی متر
480 میلی متر
484 میلی متر
485 میلی متر
490 میلی متر
493 میلی متر
500 میلی متر
505 میلی متر
510 میلی متر
516 میلی متر
530 میلی متر
540 میلی متر
550 میلی متر
قطر
360 میلی متر
390 میلی متر
400 میلی متر
404 میلی متر
415 میلی متر
420 میلی متر
440 میلی متر
445 میلی متر
470 میلی متر
ارتفاع
80 میلی متر
100 میلی متر
110 میلی متر
112 میلی متر
120 میلی متر
130 میلی متر
134 میلی متر
135 میلی متر
136 میلی متر
137 میلی متر
140 میلی متر
145 میلی متر
150 میلی متر
152 میلی متر
155 میلی متر
160 میلی متر
165 میلی متر
170 میلی متر
175 میلی متر
180 میلی متر
184 میلی متر
185 میلی متر
188 میلی متر
190 میلی متر
192 میلی متر
195 میلی متر
196 میلی متر
197 میلی متر
200 میلی متر
206 میلی متر
209 میلی متر
210 میلی متر
212 میلی متر
214 میلی متر
215 میلی متر
216 میلی متر
219 میلی متر
220 میلی متر
226 میلی متر
227 میلی متر
230 میلی متر
240 میلی متر
259 میلی متر
285 میلی متر
288 میلی متر
300 میلی متر
330 میلی متر
344 میلی متر
360 میلی متر
400 میلی متر
408 میلی متر
410 میلی متر
415 میلی متر
425 میلی متر
440 میلی متر
480 میلی متر
510 میلی متر
550 میلی متر
560 میلی متر
570 میلی متر
580 میلی متر
595 میلی متر
610 میلی متر
710 میلی متر
750 میلی متر
766 میلی متر
806 میلی متر
816 میلی متر
820 میلی متر
830 میلی متر
832 میلی متر
840 میلی متر
845 میلی متر
850 میلی متر
852 میلی متر
860 میلی متر
861 میلی متر
865 میلی متر
870 میلی متر
880 میلی متر
890 میلی متر
900 میلی متر
970 میلی متر
پاک سازی فیلتر

تجهیزات روشویی

Copyright www.webdesigner-profi.de