رابط و محافظ

محافظ برق دستگاهي است که در مسير ورودي برق قرار مي‌گيرد و در صورتي که مقدار ولتاژ يا آمپر يا توان مصرفي به هر دليلي (مانند اشکال برق رساني در اداره برق يا نيروگاه يا خطوط انتقال، رعد و برق و حوادث طبيعي، سرقت کابل‌ هاي برق شهري، مصرف برق بيش از حد مصرف کننده و...) خارج از محدوده استاندارد گردد، مسير ورود برق را قطع مي ‌نمايد و پس از طي زماني مشخص در صورت ايجاد شرايط استاندارد، مجدد مسير ورود جريان را به تجهيزات الکتريکي، وصل مي ‌نمايد تا از آسيب به دستگاه موردنظر جلوگيري شود. 

 

محدوده کارکرد ولتاژ و آمپر و همچنين زمان موردنياز براي عبور مجدد جريان الکتريکي، بستگي به وسيله‌ الکتريکي ما دارد؛ زيرا مقدار مصرف و حساسيت هر وسيله‌ الکتريکي متفاوت است. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که در کشور ما به علت عدم رعايت مقررات ملي ساختمان (مبحث سيزدهم) مبني بر طراحي و اجراي صحيح تاسيسات برقي ساختمان‌ها که وجود چاه ارت، تجهيزات حفاظتي و موتور برق اضطراري را الزام مي‌داند، وجود محافظ برق براي هر دستگاه برقي يا سر راه کنتور برق ساختمان ضروري است. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي پيشرفته به علت رعايت اين مقررات اجباري، ساکنين ساختمان و مصرف کننده نيازي به خريد محافظ برق براي وسايل الکتريکي شخصي خود ندارند.

 

ویژگی های مهم برای رابط و محافظ:

- بهتر است جنس بدنه محافظ برق ABS يا همان ضد آتش باشد.

- بهتر است فيوز محافظ برق در دسترس باشد تا در صورتي که در اثر عبور بيش از حد شدت جريان، فيوز آن بسوزد، مصرف کننده به راحتي بتواند آن را تعويض نمايد.

- گارانتی داشته باشد.

- داراي کليد خاموش و روشن باشد.