مبدل

در علم فیزیک، دو روش اندازه گیری برای هر مقدار فیزیکی وجود دارد: روش مستقیم و روش غیر مستقیم. در روش مستقیم هر مقدار فیزیکی مثل طول، جرم و... به صورت مستقیم توسط بعضی از ابزارها مانند نوار اندازه گیری، مقیاس وزن گیری و... اندازه گیری می شود. در روش غیرمستقیم، از تعدادی ابزار به نام مبدل استفاده می شود که بخشی از سیستم اندازه گیری را تشکیل می دهد. در این سیستم کمیتی که اندازه گیری می شود (ورودی) به وسیله مبدل به مقدار قابل اندازه گیری (خروجی) تبدیل می شود.

 

مبدل ها، دستگاه های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی یا الکترومکانیکی هستند که یک شکل از انرژی را که نمی توانند مستقیما اندازه گیری شوند را به شکل دیگری از انرژی که به راحتی قابل اندازه گیری است، تبدیل می کنند. سیگنال داده شده به مبدل ها به عنوان ورودی نامیده می شود. این مقدار پارامتری است که باید اندازه گیری شود اما نمی تواند مستقیما اندازه گیری شود. سیگنال به دست آمده از مبدل به عنوان خروجی نامیده می شود که می تواند به آسانی اندازه گیری شود.