کلید مینیاتوری

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری که اختصارا (MCB (Miniature Circuit Breaker نام گذاری شده است، تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیرمجاز) محافظت می کند. به عبارت ساده می توان گفت فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده می‌شود تا در مواقعی که جریانی بیش تر از حد انتظار از وسیله عبور می کند، مدار قطع شود تا سایر تجهیزات آسیبی نبینند.

 

 کلیدهای مینیاتوری برای محافظت از شبکه برق مصرفی، در ابتدای یک سیستم نصب می شوند و وظیفه حفاظت از جریان مصرفی اضافه و قطع مدار در صورت اضافه بار شبکه را بر عهده دارند.