درب ضد حریق

درب ضد حریق چیست؟

با توجه به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، درب ضد حریق استاندارد و ایمن دربی است که با انجام آزمایش درب ضد حریق استاندارد، حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد.

 

زمان محافظت موردنیاز در برابر آتش و حرارت چقدر است؟

این زمانبندی مطابق با مقررات و آیین نامه های ساختمانی مرجع تعیین می شود. طبق تعریف، مدت زماني كه يك درب ضد حریق، مطابق با آزمون استاندارد قادر به حبس كردن آتش باشد، درجه ‌بندي محافظت در برابر آتش آن است که بر حسب ساعت يا دقيقه بیان مي‌ شود. این زمانبندی در مقررات و آیین نامه های ساختمانی به روزرسانی می شوند.

 

مشخصات عمومی درب  های ضد حریق:

1- بایستی دارای مدارک فنی زیر باشند:

- دارای گزارش آزمایش آتش از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شهرسازی باشد.

- دارای تائیدیه و گزارش آزمایش حریق از مراکز و آزمایشگاه های معتبر بین المللی باشد.

- برای پروژه های خاص و مهم، نمونه واقعی در ابعاد کامل از محل پروژه توسط دستگاه نظارت یا نهاد معتبر شخص ثالث برداشت شده و آزمون آتش استاندارد توسط آزمایشگاه معتبر بر روی آن انجام شود. گزارش آزمایش آتش باید در مقایسه با مقررات مرجع و الزامات مربوط به پروژه ارائه گردد.

2- درب ضد حریق، بر حسب نیاز، موقعیت قرارگیری در ساختمان و بر اساس مقررات مرجع دارای سیستم های خودبسته شو با حالت آرام بند، سیستم خودکار بسته شو و دستگیره آنتی پنیک استاندارد باشد. درهاي آتش مستقر در ديوارهاي مشترك جداكننده واحدهای خواب در آپارتمان های مسکونی می ‌تواند فاقد سيستم خودبسته ‌شو یا خودکار بسته شو باشد.

3- پس از بسته‌ ‌شدن باید بتواند گسترش آتش و دود را از هر طرف به طرف دیگر مسدود کند.

4- زمان محافظت موردنیاز در برابر آتش را مطابق با مقررات و آیین نامه های ساختمانی مرجع تامین نماید.